ارتباط مستقیم با مدیران

شامل :
گروه :
نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
حجت الالسلام و المسلمین رحیم جعفریمدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی
پست الکترونیکی:
مدیرکل ارشاد
جلال قلعه شاخانیمعاون فرهنگی
پست الکترونیکی:
کامل گلباغیمعاون اداری و مالی
تلفن مستقیم: 08733285240
فکس: 08733285266
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - خیابان فلسطین - کوچه ارشاد - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
گلباغی
سامان احمدیرئیس اداره امور فرهنگی،مطبوعات و تبلیغات
تلفن مستقیم: 08713285070
فکس: 08713283025
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - خیابان توحید - مجتمع فرهنگی ،هنری فجر - طبقه دوم
سامان احمدی
روابط عمومی مسئول سایتمروابط عمومی مسئول سایت
تلفن مستقیم: 08733285070
تلفن داخلی: 223
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج ، بلوارتوحید مجتمع فرهنگی هنری فجر
روابط عمومی