• اجاره سالن نمایش مجتمع های فرهنگی و هنری

- عنوان: چگونگی اجاره سالن نمایش مجتمع های فرهنگی و هنری( به منظور اکران فیلم سینمایی) به اشخاص حقیقی و حقوقی

2- هدف: چگونگی اجاره سالن نمایش مجتمع های فرهنگی و هنری( به منظور اکران فیلم سینمایی) به اشخاص حقیقی و حقوقی

3- دامنه عملکرد: استان کردستان

4- تعاریف:

شرایط کلی:

5- مدت زمان انجام کار : 2 ماه

6- مراحل و شرح اقدامات:

6-1-    ارائه تقاضای کتبی

6-2-        معرفی به مراجع ذیصلاح به حسن شهرت ، اخلاقی و امانتداری متقاضی

6-3-        متقاضی می بایست نسبت به معرفی کارشناس دادگستری نسبت به اجاره سالن طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید

        6-4-   تایید مبلغ ماهیانه اجاره سالن توسط کارشناس دادگستری به اداره ارشاد اعلام گردد

6-5-       تنظیم اجاره نامه طبق دستورالعمل معاونت سینمایی

        6-6-   مدت اجاره یکساله طبق دستورالعمل و شرایط اجاره نامه معاونت سینمایی

6-7-  مستاجر حق انتقال و یا واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد

6-8-             مستاجر به جز اکران فیلم حق برگزاری برنامه دیگری ندارد مگر با دریافت مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

6-9-             مستاجر حق تغییر کاربری مورد اجاره را ندارد.

        6-10-ارائه یک برگ سفته به مبلغ توافق شده است عدم پرداخت هزینه آب، برق، تلفن، گاز و عدم تخلیه سالن بعد از موعد اعلام شده به موجر                  

        6-11-ضمانت نامه بانکی (تسلیم یک چک بانکی) با مبلغ توافق شده جهت حفظ و حراست  اموال و خسارت وارده و عدم پرداخت اجاره بهاء در موعد مقرر

6-12-            به منظور تضمین ارائه و استمرار خدمات و فعالیتهای فرهنگی و هنری یک فقره ضمانت نامه بانکی (چک) با مبلغ توافق شده به موجر ارائه شود.

6-13- کنترل و نظارت بر اجرای مفاد آئین نامه مذکور بر عهده موجر است.

7- مدارک مورد نیاز :

درخواست متقاضی