• کارکنان

جلال قلعه شاخانی.............................معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی

مهدی صمدی..................................رئیس اداره امور فرهنگی، تبلیغات ...

...................................................اداره امور هنری سمعی و بصری

ئاسو چناره..............................مسئول دبیرخانه معاونت

زهره معاذی............................مدیر هنرستان هنرهای زیبا

 ابو طالب رحیمی......................متصدی امور خدمات

منصور محمدی......................مسئول تاسیسات