• مشخصات کارکنان روابط عمومی

مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان:

نام و نام خانوادگی مسئول روابط عمومی:زبیر حسین پناهی

مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی:کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی

شماره همراه مسئول روابط عمومی: 09189735281

شماره تلفن و نمابر مستقیم روابط عمومی: 08733241046

آدرس پست الکترونیک مسئول روابط عمومی :z.hosinpnahi@gmail.com

کارشناس روابط عمومی حوزه روابط عمومی: رضا کوره داودی