• مشخصات کارکنان روابط عمومی

مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان

نام و نام خانوادگی مسئول روابط عمومی:ماجدرموزی

مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی:لیسانس کتابداری واطلاع رسانی

شماره همراه مسئول روابط عمومی: 09189791223

شماره تلفن و نمابر مستقیم روابط عمومی: 08733241046

آدرس پست الکترونیک مسئول روابط عمومی :majed.romozi@gmail.com

کارشناس روابط عمومی ومسئول سایت: جمشید خوش کیفی

شماره همراه؛09183809031

آدرس پست الکترونیک؛jam.khosh@gmail.com

کارشناس روابط عمومی :محمدرضانصرالهی

شماره همراه؛09187867798
آدرس پست الکترونیک؛Rch_rzaa@yahoo.com