بریده جراید و بازتاب اخبار

بریده جراید و بازتاب اخبار در رسانه ها

Sanandaj picked as Iran’s 2022 Book Capital [ تهران تایمز - ۸ دی ۱۴۰۰ ]
Sanandaj picked as Iran’s 2022 Book Capital [ خانه کتاب کوردی - ۸ دی ۱۴۰۰ ]
صفحه ۱ از ۸۴