شماره تلفن های اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و واحدهای تابعه استانی و شهرستان

بسمه تعالی

شماره تلفن های اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و واحدهای تابعه استانی و شهرستان

شماره تلفن های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

ردیف

واحد

شماره تلفن جدید

دورنگار

1

دفتر مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی

33285264

33285266

2

معاون اداری مالی اداره کل

33282493

33282493

3

حراست اداره کل

33285414

33282494

4

ذیحساب اداره کل

33242047

-------------

5

روابط عمومی اداره کل

33241046

33241046

6

مسئول فناوری اطلاعات

33242146

------------

7

دبیرخانه و بایگانی

33248475

33248475

8

تلفنخانه

33248452

------------

33248453

------------

33248469

------------

33285262

------------

33285240

------------

تماسهای خارج استان با تلفن های ثابت داخل استان در کلیه شهرستان ها با کد (087)صورت می گیرد.

شماره تلفن های مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج و انجمن ها و واحدهای مستقر درآن

ردیف

واحد

شماره تلفن جدید

دورنگار

1

معاونت فرهنگی

33247452

33283025

 

2

تلفنخانه مجتمع فرهنگی هنری فجر

33285070

33283025

33291976

3

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سنندج

33291977

33291977

4

واحد کتاب

33285415

33285415

5

دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد

33283859

33246544

6

اداری مالی دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد

33225321

-------------

7

خبرگزاری شبستان

33232695

33232695

8

هنرستان هنرهای زیبا

33247392

-------------

9

صندوق بیمه نویسندگان وهنرمندان و...

33236834

-------------

 

10

انجمن سینمای جوان سنندج

33232933

-------------

33291975

--------------

11

دفتر انجمن هنرهای نمایشی استان

33230009

33230009

12

انجمن خوشنویسان واحد سنندج

33247712

-------------

13

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

33231000

33231000

14

معاونت قرآن و عترت و ترویج فعالیت های قرآنی

33281842

-----------------

 

شماره تلفن های ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان های تابعه استان کردستان

ردیف

نام ونام خانوادگی رئیس

شهرستان های استان

شماره تلفن

دورنگار

1

حمیدرضا خوشبخت

 

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بانه

34244040-087

34244030-087

2

مهدی سلطانی

 

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بیجار

38234323-087

38234320-087

38223800-087

3

اشرف احمدی

 

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دیواندره

38724990-087

38722660-087

4

عیسی فلاحی

 

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دهگلان

35124700-087

35125503-087

5

سردارخالدی

 

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سروآباد

34823185-087

34823184-087

6

هیوا حاجی محمدی

 

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سقز

36222266-087

36218544-087

36223010-087

36222270-087

7

محمودرستم پور

 

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سنندج

33291977-087

33291977-087

8

شهلامژده

 

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان قروه

35247410-087

35222260-087

35247420-087

9

زبیرحسین پناهی

 

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کامیاران

35534515-087

35530578-087

35534516-87

35526100-087

10

خسرو  معین افشار

 

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مریوان

34601154-087

34601155-087

روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان