• شماره تلفن های اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و واحدهای تابعه

  

اداره کل
 

بسمه تعالی

شماره تلفن های اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی و واحدهای تابعه 

 

ردیف

واحد

شماره تلفن جدید

دورنگار

1

دفتر مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی

33285264

33285266

2

معاون اداری مالی اداره کل

33282493

33282493

3

حراست اداره کل

33285414

33282494

4

ذیحساب اداره کل

33242047

-------------

5

روابط عمومی اداره کل

33241046

33241046

6

مسئول فناوری اطلاعات

33242146

------------

7

دبیرخانه و بایگانی

33248475

33248475

8

تلفنخانه

33248452

------------

33248453

------------

33248469

------------

33285262

------------

33285240

------------

تماسهای خارج استان با تلفن های ثابت داخل استان در کلیه شهرستان ها با کد (087)صورت می گیرد.

شماره تلفن های مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج و انجمن ها و واحدهای مستقر درآن

ردیف

واحد

شماره تلفن جدید

دورنگار

1

معاونت فرهنگی

33247452

33283025

 

2

تلفنخانه مجتمع فرهنگی هنری فجر

33285070

33283025

33291976

3

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سنندج

33291977

33291977

4

واحد کتاب

33285415

33285415

5

دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد

33283859

33246544

6

اداری مالی دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد

33225321

-------------

7

خبرگزاری شبستان

33232695

33232695

8

هنرستان هنرهای زیبا

33247392

-------------

9

صندوق بیمه نویسندگان وهنرمندان و...

33236834

-------------

 

10

انجمن سینمای جوان سنندج

33232933

-------------

33291975

--------------

11

دفتر انجمن هنرهای نمایشي استان

33230009

33230009

12

انجمن خوشنویسان واحد سنندج

33247712

-------------

13

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

33231000

33231000

14

معاونت قرآن و عترت و ترویج فعالیت های قرآنی

33281842

-----------------