ارتباط مستقیم با مدیران

شامل :
گروه :
نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
محمود رستم پورمعاون اداری و مالی
تلفن مستقیم: 08733285240
فکس: 08733285266
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - بلوارتوحید ، مجتمع فرهنگی هنرفجر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
رستم پور
عبید رستمیمعاون فرهنگی و رسانه ای
تلفن مستقیم: 33285070
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - بلوارتوحید ، مجتمع فرهنگی هنرفجر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
عبید رستمی
سامان احمدیمدیر گروه طرح و برنامه
تلفن مستقیم: 08713285070
فکس: 08713283025
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - بلوارتوحید ، مجتمع فرهنگی هنرفجر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
سامان احمدی
کورش احمدیمدیر روابط عمومی
تلفن مستقیم: 08733285070
تلفن داخلی: ۰۸۷۳۳۲۸۵۰۷۰
فکس: 08733285266
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - بلوارتوحید ، مجتمع فرهنگی هنرفجر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
کورش احمدی مدیر روابط عمومی