ارتباط مستقیم با مدیران

شامل :
گروه :
نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
جلال قلعه شاخانیمدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان
تلفن مستقیم: ۰۸۷۳۳۲۸۵۲۶۴
تلفن داخلی: ۰۸۷۳۳۲۸۵۲۶۴
فکس: ۰۸۷۳۳۲۸۵۲۶۲
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - بلوارتوحید ، مجتمع فرهنگی هنرفجر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
مدیرکل
محمد مهدی یوسفیمدیر حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان
تلفن مستقیم: 08733285414
تلفن داخلی: 08733285070
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج- میدان بسیج - بلوار توحید - مجتمع فرهنگی هنری فجر
محمود رستم پورمعاون اداری و مالی
تلفن مستقیم: 08733285240
فکس: 08733285266
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - بلوارتوحید ، مجتمع فرهنگی هنرفجر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
رستم پور
عبید رستمیمعاون فرهنگی و رسانه ای
تلفن مستقیم: 08733248453
تلفن داخلی: 08733285070
فکس: 08733283025
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - بلوارتوحید ، مجتمع فرهنگی هنرفجر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
عبید رستمی
سامان احمدیسرپرست معاونت هنری، سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان
تلفن مستقیم: 08733285070
فکس: 08733283025
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - بلوارتوحید ، مجتمع فرهنگی هنرفجر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
سامان احمدی
مریم منصوررئیس اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان
تلفن مستقیم: 08733241059
تلفن داخلی: 08733285070
پست الکترونیکی:
مریم منصور
کورش احمدیمدیر روابط عمومی
تلفن مستقیم: 08733285070
تلفن داخلی: ۰۸۷۳۳۲۸۵۰۷۰
فکس: 08733285266
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - بلوارتوحید ، مجتمع فرهنگی هنرفجر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
کورش احمدی مدیر روابط عمومی
رشید محمودیسرپرست اداره امور هنری، سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان
تلفن داخلی: 08733285070
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج- میدان بسیج - بلوار توحید، مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج
رشید محمودی