ارتباط مستقیم با مدیران

شامل :
گروه :
نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
جلال قلعه شاخانیمدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی
تلفن مستقیم: 08733285264
فکس: 08733285266
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - بلوارتوحید ، مجتمع فرهنگی هنرفجر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی
محمود رستم پورمعاون اداری و مالی
تلفن مستقیم: 08733285240
فکس: 08733285266
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - بلوارتوحید ، مجتمع فرهنگی هنرفجر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
رستم پور
سامان احمدیرئیس اداره امور فرهنگی،مطبوعات و تبلیغات
تلفن مستقیم: 08713285070
فکس: 08713283025
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - بلوارتوحید ، مجتمع فرهنگی هنرفجر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
سامان احمدی
روابط عمومیروابط عمومی
تلفن مستقیم: 08733285070
تلفن داخلی: 223
فکس: 08733285266
پست الکترونیکی:
آدرس: سنندج - بلوارتوحید ، مجتمع فرهنگی هنرفجر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان
روابط عمومی