ارتباط مستقیم با مدیران
عبید رستمی

عبیدالله رستمی

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کردستان
 • 33285264
 • 33285266
رستم پور

محمود رستم پور

معاون توسعه مدیریت و منابع
 • 08733285240
 • 08733285266
مدیرحراست

محمد مهدی یوسفی

مدیر حراست
 • 08733285414
سامان احمدی

سامان احمدی

معاون امور هنری و سینمایی
 • 08733283025
 • 08733283025

مریم رفیعی

سرپرست اداری مالی
 • 08733241059
عیسی فلاحی

عیسی فلاحی

رئیس اداره امور فرهنگی،مطبوعات و رسانه ها
 • 08733285266
رشید محمودی

رشید محمودی

رئیس گروه امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری
ماجر رموزی

ماجد رموزی

مدیر روابط عمومی
 • 33241046
 • 33241046
ارتباط با روابط عمومی

روابط عمومی روابط عمومی

 • 08733241046
 • 08733285262