ارتباط مستقیم با مدیران

ارتباط مستقیم با مدیران

قلعه شاخانی

جلال قلعه شاخانی

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان
 • 08733285264
رستم پور

محمود رستم پور

معاون توسعه مدیریت و منابع
 • 08733285240
 • 08733285266

محمد مهدی یوسفی

مدیر حراست
 • 08733285414
عبید رستمی

عبید رستمی

معاون فرهنگی و رسانه ای
 • 08733248453
 • 08733283025
سامان احمدی

سامان احمدی

معاون امور هنری و سینمایی
 • 08733285070
 • 08733283025

مریم رفیعی

سرپرست اداری مالی
 • 08733241059
رشید محمودی

رشید محمودی

سرپرست اداره امور هنری، سینمایی
ماجر رموزی

ماجد رموزی

مدیر روابط عمومی
 • 33241046
ارتباط با روابط عمومی

روابط عمومی روابط عمومی

 • 08733241046
 • 08733285262