• صدور مجوز به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره برای دستگاه ها و سازمان های دولتی و نهاد ها ی قانونی و عمومی کشور

 

  

 

 

 

 


 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره برای دستگاه ها و سازمان های دولتی و نهاد ها ی قانونی و عمومی کشور

هدف از ارائه خدمت : نظر به قانون محدودیت و ممنوعیت استفاده از این تجهیزات هدف نظارت بر حسن استفاده از این تجهیزات می باشد.

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت : باتوجه به ضوابط ،در حال حاضر مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره فقط جهت سازمان های دولتی و نهاد های قانونی کشور صادر می شود.

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی : 3 روز

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1- ارائه تقاضای کتبی با ذکر دلایل توجیهی

2- ارسال درخواست و تهیه معرفی نامه پس از تایید اولیه به اداره کل همکاری های سمعی و بصری و نمایش خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3- بررسی معرفی نامه توسط اداره کل همکاری های سمعی و بصری و استعلام از بالا ترین مقام اجرایی دستگاه متقاضی در استان، به منظور پذیرش مسئولیت های قانونی استفاده از تجهیزات

4- بررسی مدارک و در صورت تایید، صدور موافقت نامه 91 روزه به انضمام پرسشنامه خام به منظور تهیه و نصب تجهیزات و ارسال به استان

5- اطلاع به متقاضی و تکمیل فرمهای مشخصات تجهیزات و ارسال به اداره کل همکاری های سمعی و بصری

6- صدور مجوز قطعی 2 ساله (موقت) یا دائم و اعلام به وزارت کشور

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

 

1- درخواست کتبی سازمان و ارگان دولتی به همراه ارائه توجیهات لازم

 

 

 

 

توضیحات ضروری :