• عضویت در صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ،روز نامه نگاران و هنر مندان

 

 

 

 

 

 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

عنوان خدمت: عضویت در صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ،روز نامه نگاران و هنر مندان

هدف از ارائه خدمت : به منظور حمایت از هنرمندان ،نویسندگان و روز نامه نگاران اعم از هنرمندان حوزه هنر های تجسمی ،نمایشی ،موسیقی،سینمایی،سمعی و بصری ،مولفان،مترجمان،خبر نگاران و.... صندوق اعتباری حمایت از: نویسندگان ،روز نامه نگاران و هنر مندان تشکیل گردیده است.

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت : - تابعیت جمهوری اسلامی ایران

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :یک هفته

مراحل شرح اقدامات خدمت :

- ارائه تأییدیه از انجمن مربوطه توسط متقاضی به اداره کل

- صدور معرفینامه برای متقاضی از طرف اداره کل به صندوق

- راهنمایی متقاضی جهت ثبت نام در سایت صندوق

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

- درخواست کتبی متقاضی

- ارائه تأییدیه انجمن مربوطه

- کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی

- عکس 4*3 یک قطعه

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :