• صدور مجوز آموزشگاه های آزاد هنری (نمایش ،موسیقی،تجسمی،خوشنویسی)

 

 

 

 

 

 

 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز آموزشگاه های آزاد هنری (نمایش ،موسیقی،تجسمی،خوشنویسی)

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز آموزشگاه های آزاد هنری

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت :

آموزشگاه آزاد هنری مکانی است که افرادحقیقی یا حقوقی برای تربیت و آموزش هنر جویان علاقمند به یکی از رشته های هنر های نمایش ،موسیقی،تجسمی،خوشنویسی با رعایت و ضوابط تاسیس می کنند و هدف آن اشاعه فرهنگ و هنر بر اساس ضوابط و شئون اسلامی است.

شرایط کلی:

درخواست تاسیس آموزشگاه آزاد موسیقی باید توسط شورای نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری استان مورد موافقت قرار گیرد ،سپس به دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای هنری تهران ارسال گردد

الف)شرایط عمومی:

- تابعیت جمهوری ا سلامی ایران

- اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قا نون اسا سی جمهوری ا سلامی ایران

- اعتقاد به قا نون اسا سی جمهوری ا سلامی ایران

- برخورداری از حسن شهرت و نداشتن سو ء پیشینه کیفری

- داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه (برای آقایان)

- موسس باید متاهل ویا حداقل 27 سال سن داشته باشد.

ب) شرایط اختصاصی:

- داشتن تحصیلات عالی (کارشناسی یا بالاتر )در یکی از رشته های هنری به مقتضای نوع فعالیت آموزشگاه

- تایید شورای ارزشیابی هنر مندان کشور مبنی بر دارا بودن یکی از درجات 3،2،1 هنری

- دارا بودن صلاحیت های لازم تجربی برای هنرمندان بدون مدرک ،بنا بر تشخیص شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری.

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :1 الی 3 ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

-1- درخواست کتبی متقاضی به همراه مدارک لازم

2- بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه و در صورت تایید مدارک موضوع جهت بررسی در جلسه شورای نظارت استان مطرح می شود.

3- بررسی مدارک توسط شورای نظارت و در صورت تایید صدور استعلام عدم اعتیاد و سوءپیشینه

4- در صورت مثبت بودن جواب استعلام صدور مجوز یک ساله برای آموزشگاه

5- امضاءمجوز توسط مدیر کل برای آموزشگاه های آزاد هنری (نمایش ،تجسمی،خوشنویسی) و مجوز آموزشگاه آزاد هنری (موسیقی) توسط تهران صادر می شود.

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

-1- داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه (برای آقایان)

7-2- شش قطعه عکس 4*3

7-3- تصویر تمام صفحات شناسنامه

7-4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

7-5- ارائه مدارک یا تصاویر یا مستنداتی از تجارب هنری متقاضی

 

 

توضیحات ضروری :