• صدور مجوز دفتر سرپرستی روزنامه

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز دفتر سرپرستی روزنامه

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز دفتر سرپرستی روزنامه در کردستان جهت فعالیت مطبوعاتی و یبگیری و تطارت فعالیت های مطبوعاتی

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت :

روزنامه : نشریه های نوشتاری یا به صورت دیگر که به صورت مستقیم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف ، در زمینه های گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 مجاز به انتشار می باشند.

‏ دفتر سرپرستی : مکانی است که نماینده دفتر نشریه در تهران ، در شهرستان برای فعالیت های مطبوعاتی براساس تعریغی که از نشریات در قانون مطبوعات شده یا می شود ، از آن استفاده نماید.

شرایط کلی :

‏- داشتن معرفی نامه از سوی مدیر مسئول نشریه مبنی بر معرفی آن شخص به عنوان سرپرست استان کردستان به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان

‏- نداشتن سوء سابقه کیفری و اعتیاد

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :1 ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1 ‏. تکمیل مدارک وارائه فرم (31) توسط متقاضی به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی

2‏. بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه

3 ‏. در صورت تأیید مدارک متقاضی ، صدور استعلام های مورد نیاز توسط اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی

4 . پیگیری استعلام ها توسط متقاضی فرم ( 1-2-3 ) ( سه فرم ) وارائه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

‏5. بررسی جواب استعلام ها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی،در صورت تایید استعلام ها ، صدور مجوز دفتر سرپرستی روزنامه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

‏6. امضاء مجوز توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحویل به متقاضی و اخذ رسید .

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

1 ‏. تکمیل فرمهای مربوطه

2. تقاضانامه

3 ‏. یک سری تصویر صفحات شناسنامه

4. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

5 ‏. تصوی آخرین مدرک تحصیلی

6. 4 قطعه عکس 4*3

8. پاسخ استعلام از اداره اماکن ، نامه از مدیر مسؤل روزنامه مورد نظر

9. تکمیل فرم تعهدنامه

 

توضیحات ضروری :