• صدورمجوز اجرای دوره های مهارتی ( کاردانش – آزاد )

 

 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدورمجوز اجرای دوره های مهارتی ( کاردانش آزاد )

هدف از ارائه خدمت : اداره کل استان به مؤسسات فرهنگی، هنری وآموزشی وآموزشگاههای آزادی که مجوز تاسیس را از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وهنرستانهای کار دانش دولتی ویا غیرانتفاعی که از طرف سازمان آموزش و پرورش استان معرفی می‌شوند، مجوز برگزاری دوره‌های مصوب کار دانش و آموزشهای آزاد مهارت آموزی را حسب مورد با توجه به مراجع ومستندات اعطا می نماید .

دامنه عملکرد(مخاطب) :افراد حقوقی

تعاریف مربوط به خدمت :

آموزشهای مهارتی آزاد : یکی از انواع آموزشهای غیررسمی (فرهنگی و هنری) است که منجر به مهارت خاص در فراگیر شده و خارج از نظام آموزش مدرسه‌ای و دانشگاهی ارائه می‌شود و در پایان دوره به فراگیران گواهینامه اعطاء خواهد شد.

آموزش استانداردهای مهارت‌آموزی(آموزشهای رسمی): به آموزش‌های متوسطه شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای (وزارت آموزش و پرورش) توسط (یا با مشارکت) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می‌شود، اطلاق می‌گردد. این آموزشها در مقاطع متوسطه منجر به مدرک تحصیلی رسمی می‌گردد.

شرایط کلی :

الف- شرایط فضای آموزشی

1- مراکز متقاضی باید از نظر جغرافیایی درمکان مناسب قرار گرفته واز قابلیت دسترسی وبافت محلی متناسب با محیط آموزشی برخوردار باشند .

2- مکان آموزشی باید مستقل بوده و درحد فاصل متعارف با واحد مشابه دارای همان مجوز با تشخیص استان باشد .

3- محل آموزش ترجیحا درمالکیت متقاضی اجرای دوره بوده ویا حداقل به مدت 2 سال با تایید مراجع رسمی کشور تثبیت شده باشد . هرگونه تغییر مکان با اطلاع قبلی اداره کل استان صورت پذیرد .

تبصره : پذیرش هنرجوی جدید در هر دوره منوط به تمدید مدت اجاره ممهور به مهر یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور باشد .

تبصره: درصورتیکه قبل از دریافت تأئیدیه استان و اداره اماکن شهر مربوط اقدام به جابجایی مکان شود مجوز مربوط لغو خواهد بود.

4- مساحت ساختمان برای هر نوبت آموزشی برای هر فراگیر حداقل 4 متر مربع ودرهر صورت کل زیربنا نباید کمتر از 200 متر مربع باشد .

5- سرانه فضای آموزشی ( مساحت کلاس ) برای هر فراگیر حداقل 2 متر مربع است .

6- کلاسها باید دارای نور مناسب ، عدم آلودگی صوتی و وسایل تهویه مناسب باشد .

7- سرانه فضای کارگاهها ( مساحت هر کارگاه ) برای هر فراگیر حداقل 5/2 متر مربع و حداقل 40 متر باشد .

8- تجهیزات آموزشی مطابق با استانداردهای آموزشی فراهم شده باشد .

9- سرویس بهداشتی ، نمازخانه ، کتابخانه ودرصورت امکان بوفه متناسب با تعداد هنرجو باشد .

 

ب- شرایط نیروی انسانی

 

ب-1) شرایط مدیر :

1- مدیرمرکز متقاضی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشد

2- مدیر مرکز متقاضی توسط هیات مؤسس معرفی وپاسخگو در برابر کلیه دستورالعملهای اجرایی
می باشد .

3- مدیر مرکز متقاضی باید حداقل دو سال سابقه مدیریتی و یا آموزشی داشته باشد .

4- مدیر مرکز متقاضی باید ویژگیهای ظاهری و اخلاقی متناسب با محیط آموزشی را دارا باشد.

 

ب-2) شرایط مربیان و مدرسین :

مربیان ومدرسین باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس ومرتبط با رشتة موردتدریس یا درجه معادل هنری بوده و درصورت داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم از 5 سال سابقه کار تدریس در رشته مربوطه برخوردار باشند .

تذکر : برای رشته هایی که ادامه تحصیل مربیان در دانشگاه مقدور نبوده ویا در شهرهایی که فاقد مربیان با مدارک دانشگاهی مورد نظر می باشند می توان از مربیان یا استاد کارایی که دارای درجه هنری ویا گواهی خبرگی از سوی مراجع ذیصلاح می باشند ، استفاده نمود .

 

اهم ضوابط ومقررات آموزشی

 1. نصب تابلو، مهر و سربرگ مطابق فرمت مندرج در مجوز در مکان آموزشی اجرای دوره الزامیست.
 2. نصب مجوز در دفتر واحد آموزشی و تصویر آن در تابلوی اعلانات به نحوی که در دید همگان باشد.
 3. نوع پذیرش هنرجو بایستی دقیقا مطابق با عنوان مندرج در مجوز باشد.
 4. رعایت کلیه موارد مندرج در استاندارد از جمله ویژگیهای مربیان، تجهیزات آموزشی و فضای آموزشی الزامیست.
 5. ارائه برنامه آموزشی به تفکیک دوره های دارای مجوز مطابق استاندارد آموزشی.
 6. رعایت کلیه مفاد مندرج در تعهد نامه مجریان دوره های مهارت آموزی که به امضاء بالاترین مقام آن واحد آموزشی رسیده است.
 7. ارائه دفترچه یک اطلاعات آموزشی فراگیران استانداردهای مهارتی در حال اجرا با درج اسامی هنرجویان ثبت‌نام شده، اساتید و تقویم آزمون حداکثر تا 20 روز پس از شروع دوره به اداره کل استان الزامیست .
 8. تثبیت مکان اجرای دوره تا پایان همان دوره ضروری است و در صورت انتقال هنرجویان بزرگسال از یک واحد آموزشی به واحد آموزشی دیگر با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان دوره مقدور خواهد بود.
 9. کسب اطلاع مستمر از نظرات و تذکرات بازرسان و اقدام به رفع نارسائیها و حل مشکلات.
 10. ارائه جزوات، کتب و نرم افزارهای آموزشی مرتبط با دوره های آموزشی.
 11. استفاده از مربیان معرفی شده در تدریس دروس.
 12. برنامه ریزی زمانبندی برای ابتدا تا پایان دوره آموزشی مورد نظر توسط واحد آموزشی.
 13. برگزاری آزمونهای منظم پایان دوره مطابق جدول زمان‌بندی آزمونها و یا براساس تقویم زمان آزمون جامع مهارتی اعلام شده از طرف اداره کل ارشاد استان.
 14. مدت اعتبار اجازه اجرای دوره تا پایان فراغت از تحصیل هنرجویان همان دوره مطابق آئین نامه آموزشی هنرستانها یا سایر مراکز مجری می باشد، لذا جهت اجرای مجدد دوره نیاز به تمدید مجوز می باشد.

15.‌ رعایت شئونات اسلامی برای کلیه کارکنان، ‌مربیان و هنرجویان الزامی است و مسئولیت اجرای دقیق آن به عهده مدیر دوره می باشد.

16. دریافت شهریه مطابق جدول مصوب کمیته اجرایی استان.

17. رعایت حداقل 12 ساعت وحداکثر 36 ساعت آموزش درهفته برای مجریان دوره های مهارتی کاردانش و حداقل 6 ساعت و حداکثر 24 ساعت آموزش در هفته برای مجریان دوره های آزاد مهارتی

18. واگذاری امتیاز و حقوق مجوز به شخصیت حقیقی ویا حقوقی دیگر ممنوع بوده و تخلف محسوب
می شود .

19. ارائه و آموزش استاندارد مهارت مطابق محتوای آموزشی مربوط، ضمن رعایت ساعات آموزشی آن استاندارد مهارت

20. رعایت جنسیت هنرجویان ،کارکنان واساتید دریک نوبت آموزشی الزامی است.

21. برگزاری آزمون می بایست مطابق با دستورالعمل ارسالی وبا حضور ناظرین اعزامی از سوی اداره کل ارشاد اسلامی استان صورت گیرد.

تذکر 1: درصورت عدم رعایت مورد فوق، آزمون از اعتبار خارج و گواهینامه صادر نخواهد شد .

22. متون آگهی و هرگونه تبلیغات از سوی مجریان دوره های مهارت آموزی منوط به تایید اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان می باشد.

تذکر 2: ادارات کل استانی بایستی فقط نسبت به تأئید محتوای تبلیغی که دارای موارد ذیل و مطابق با مندرجات مجوز صادره می باشد اقدام نمایند.

 • نام دفتر
 • عنوان استاندارد ها
 • درج کلمه مهارتی آزاد یا مهارتی کاردانش به همراه شماره مجوز دریافتی از اداره کل استان
 • آدرس
 • اعلام جنسیت پذیرش
 • درج مدت آموزش استاندارد مهارت و عنوان گواهینامه معتبر و عدم استفاده از کلماتی مانند مدرک معتبر یا...

 

تذکر 3: استفاده از هر عنوان ، کلمه ، جمله و سایر مشخصات خارج از مجوز صادره در تبلیغ و یا اقدام به هرگونه تبلیغ قبل از دریافت تأییدیه کاملا ممنوع بوده و موجب لغو مجوز خواهد شد.

23. اساتید و سایر امکانات بایستی با اطلاعات ارسالی برای دریافت مجوز عینا تطبیق داشته باشد.

24. فرم گواهینامه پایان دوره مطابق قالب مصوب این دفتر می باشد.

25. کلاس افراد بزرگسال و واجب التعلیم می بایست جداگانه تشکیل و هریک بر اساس مقررات مربوطه ادامه تحصیل دهند.

26. مراکز مجری موظف به نگهداری پوشه فعالیتهای آموزشی به تفکیک دوره، اساتید، کارکنان و آزمون مطابق فرمتهای ارسالی از سوی اداره کل استان می باشند.

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :1 الی 3 ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1 ‏. تکمبل فرم درخواست دوره توسط متقاضی و ارائه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ( دفترچه فرم پیوست ، فرم درخواست دوره )

2. ثبت در دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارجاع به کارشناس مربوطه توسط مدیر کل.

3‏. بررسی مدارک توسط مسؤل آموزش ودر صورت تأیید ، بازدید از مکان اجرای دوره و تکمیل نمودن دستور العمل امکان سنجی ( نمونه فرمهای پیوست ) مراکز متقاضی آموزشهای مهارتی.

4 ‏. در صورت تأیید مکان و کامل بودن مدارک و مستندات ، تأیید و امضای مدارک توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.

5 . صدور مجوز توسط واحد آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با امضای مدیر کل .

6 . ابلاغ به متقاضی توسط واحد آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اجرای دوره.

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

درصورت دارا بودن شرایط، متقاضی باید مدارک زیر را جهت صدور مجوز ارائه نماید :

1 . تصویر اساسنامه برای مؤسسات فرهنگی وهنری که به تأئید دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی وهنری رسیده باشد .

2. تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه‌های مهارتی آزاد

3. تصویر پروانه تأسیس

4. تأیید اماکن

5. تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه

6. تصویر آخرین روزنامه رسمی

7. تبلیغات روزنامه که به تأئید اداره کل استان رسیده باشد.

8. معرفی نامه ادارات یا سازمانهای آموزش وپرورش در مورد هنرستانهای دولتی وغیردولتی

9. تصویر مجوز تأسیس برای هنرستانهای غیردولتی

10. تأئید نوسازی برای هنرستانهای غیر دولتی

11. تعهدنامه

 

توضیحات ضروری :