• صدور مجوز کانون فرهنگی وهنری مساجد

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز کانون فرهنگی وهنری مساجد

هدف از ارائه خدمت : توسعه و ترویج فرهنگ مسجد در بین جوانان و ارائه خدمات فرهنگی و هنری به انها

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت :

کانون: مرکزی برای ارائه خدمات فرهنگی و هنری و دینی در حوزه مساجد

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :3 ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

.ارائه درخواست تاسیس کانون فرهنگی و هنری مسجد 1

2 بازدید از محل وارائه فرم (1-2-3-4-5) به متقاضی و تکمیل مدارک

3. بررسی مدارک توسط کارشناس دبیر خانه

4.تکمیل فرم شماره 6 و ارزشیابی و گواهی تایید

5.ارسال مدارک به ستاد عالی مساجد کشور و در صورت تایید(بررسی مدارک)

6.امضاء مجوز توسط معاون اداری مالی ستاد عالی امور مساجد کشور و عودت به استان

7.تحویل و اخذ رسید از متقاضی

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

1.تقاضای کتبی و اولیه امام جماعت و ریسس هیات امنا مسجد به منظور جلب حمایت های فرهنگی

2.تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه اعضای فعال مسجد(امام جماعت-مدیر مسئول- رابط فرهنگی- ریسس هیات امنا)

3. تصویر آخرین مدرک تحصیلی

4. چهار قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده

5. تصویر کارت ملی

6. تصویر کارت پایان خدمت

7. ارائه مدارک ایثارگری ،اسارت و جانبازی در صورت تمایل

8. ارائه مدارک دال بر سوابق فرهنگی

 

توضیحات ضروری :