• صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

 

 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز تاسیس موسسات فرهنگی و هنری و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و هنری

دامنه عملکرد(مخاطب) :استان کردستان

تعاریف مربوط به خدمت :

موسسه فرهنگی و هنری عبارت از هر تشکلی که به وسیله افراد واجد شرایط بر اساس قانون و با شخصیت حقوقی مشخص برای فعالیت در یک یا چند زمینه فرهنگی و هنری تاسیس می شود.

شرایط کلی:

- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر

- برخورداری از حسن شهرت

- محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

- حداقل سن موسسین برای افراد متاهل 25 سال و برای افراد مجرد 27 سال.

- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه گواهی معافیت دائم

- داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- داشتن حداقل مدرک کارشناسی لیسانس یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیربط

- صلاحیت علمی و تخصصی با تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت ( برای متقاضیان مراکز تک منظوره)

- داشتن حداقل 6 ماه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره (شرط اختصاصی برای متقاضیان مراکز چند منظوره )

- عدم وابستگی اعضاء موسس به تشکیلات رژیم سابق و اقدام کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1- تقاضای تاسیس با ذکر دلایل توجیهی ( صورتجلسه تاسیس موسسه فرهنگی ، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ، صورتجلسه هیات مدیره)و تکمیل مدارک مورد نیاز و فرمهای مربوطه ، ارائه آنها توسط هر سه متقاضی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

2- بررسی مدارک توسط کارشناس اداره کل و در صورت تایید مدارک متقاضی اعلام شماره پرونده جهت صدور استعلام و دریافت اصل پاسخ استعلام دادگستری و یا اصل گواهی سوء پیشینه

3- تکمیل اساسنامه(6 برگ)

4- مصاحبه تخصصی از متقاضیان برای ارزیابی دانش،توانمندی ها و انگیزه اصلی آنها توسط مدیر کل ،معاون فرهنگی و کارشناس مربوطه و تکمیل کار برگ مصاحبه تخصصی با متقاضیان تاسیس موسسات فرهنگی و هنری

5- تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی توسط هر سه نفر متقاضی (دو نسخه)

6- استعلام از محل کار متقاضیان در خصوص سوابق فعالیتهای فرهنگی و هنری ( متناسب با زمینه فعالیتهای درخواستی)و تکمیل فرم مربوطه .

7- پاسخ مثبت استعلام حراست

8- مستندات فرهنگی ،هنری،اجتماعی و ... متقاضیان به صورت گواهی یا تولیداتی از قبیل cdو کتاب لزوما" باید اصل آن به دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری ارسال گردد.

9- گواهی های پذیرفته شده باید دال بر داشتن حداقل 6ماه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی باشد.

10- انتخاب چند نام مناسب توسط متقاضیان برای موسسات فرهنگی و ارسال آن به ثبت اسناد جهت تایید نام موسسه (در نام موسسه نباید از اسامی معصومین ،لاتین ،عربی محض ،خارجی استفاده شود.

11- ارسال پرونده تکمیل شده به واحد مربوطه در تهران

12- بررسی مدارک توسط هیات رسیدگی در تهران

13- در صورت تایید موسسه ارائه نامه اماکن جهت تایید صلاحیت مکان موسسه از نظر صلاحیت فردی و طرح ترافیکی مکان

14- بازدید مکان و بررسی امکانات توسط کارشناس

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

1- تکمیل فرم تقاضای تأسیس مؤسسه

2- تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی (دو نسخه)

3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر )

4- تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم (در مورد مشمولان)

5- عکس 4*3 جدید (4 قطعه) با درج نام و نام خانوادگی در پشت کلیه عکسها

6- تکمیل فرم پرسشنامه انفرادی اعضاء مؤسسه

7- تاییدیه مکان توسط کارشناسان موسسات فرهنگی اداره کل و سپس اداره اماکن عمومی با استعلام ارشاد

8- اخذ شماره ثبت از اداره ثبت

9- آگهی تأسیس در روزنامه رسمی

10- نکمیل فرم اساسنامه مؤسسات

 

توضیحات ضروری :