• صدور مجوز نمایشگاه آ ثار هنری هنر مندان

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز نمایشگاه آ ثار هنری هنر مندان

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز نمایشگاه آ ثار هنری هنر مندان

دامنه عملکرد(مخاطب) :هنرمندان

تعاریف مربوط به خدمت :

هنرمند: به شخصی اطلاق می شود که در حوزه منرهای تجسمی ، نمایش ، ‏موسیقی و سرود، سینمایی و سمعی و بسری فعالیت های حرفه ای داشته باشد و با بهره گیری از دانش و ابتکار شخصی به خلق آ ثار هنری می پردازد.

‏شرا یط کلی

‏- داشتن آثار هنری مورد تأ یید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی : 2 روز

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1 ‏. تکمیل مدارک واراثه آنهاتوسط متقاضی به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی

2 ‏. بررسی مدارک درصورت تأیید ، ارسال مدارک و فرم های مربوطه برای کارشناس مربوطه

3 ‏. بازدید از آثار توسط کارشناس و در صورت تایید آثار ارجاع مدارک به واحد پاسخگو

4 ‏. مکاتبه با سازمان خدمات شهری جهت کسب اجازه برای تبلیغات شهری توسط واحد پاسخگو

‏5. یبگیری جواز توسط متقاضی

‏6. صدور مجوز و امضای معاونت فرهنگی ، تحویل مجوز به متقاضی واخذ رسید توسط واحد پاسخگو

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

1- درخواست کتب

2- ارائه نمونه آثار قابل ارائه در نمایشگاه

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :