• صدور مجوز نگار خانه

 

 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز نگار خانه

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز نگار خانه و نظارت و هدایت آن

دامنه عملکرد(مخاطب) :افراد حقیقی (هنرمندان)

تعاریف مربوط به خدمت :

نگار خانه موسسه ای است دارای دست کم یک تالار که کار اصلی آن برگزاری نمایشگاه های آثار تجسمی :مانند نقاشی،نگار گری،مجسمه سازی و غیره است.

شرایط کلی

- تابعیت دولت جمهوری اسلامی

- داشتن سوابق هنری چون شرکت در نمایشگاه ها.

- نداشتن عدم سوءپیشینه کیفری.

- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

- داشتن کروکی و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه مکان نگارخانه

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی : 2 ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1- تکمیل مدارک و ارائه توسط متقاضی به اداره کل

2- بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه و در صورت تایید تهیه نامه جهت ارسال مدارک به مرکز هنر های تجسمی تهران

3- بررسی مدارک توسط مرکز هنر های تجسمی تهران و در صورت تایید صدور مجوز یک ساله توسط وزارت متبوع

4- اطلاع به متقاضی برای دریافت مجوز

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

-1-ارائه تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه مکان نگار خانه و یا کروکی زمین

7-2- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

7-3- نداشتن عدم سوءپیشینه کیفری.

7-4- ارائه عدم اعتیاد

7-5- داشتن سوابق هنری چون شرکت در نمایشگاه ها.

7 -6- ارائه تصویر مدارک تحصیلی و هنری و پنج قطعه عکس از آثارهنری

7-7- پنج قطعه عکس 4*3 متقاضی

7-8- تصویر تمام صفحات شناسنامه

7-9- تصویر کارت ملی

توضیحات ضروری :