• صدور مجوز ساخت سینما

 

 

 

 

 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز ساخت سینما

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز ساخت سینما

دامنه عملکرد(مخاطب) :افراد حقیقی و حقوقی

تعاریف مربوط به خدمت : شرایط کلی:

- متقاضی احداث سالن ها ی نمایش فیلم و مجموعه های فرهنگی ، سینمایی یاید پس از انتخاب زمین مورد نظر با ابعاد و متراژ و شرایط « آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آن ها » مدارک ذیل را با درخواست کتبی خود به دبیر خانه اداره کل نظارت و ارزشیابی تحویل دهد .

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی : یک سال

 

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1- درخواست کتبی متقاضی به همراه مدارک لازم و ارائه اطلاعات درباره موقعیت زمین،ظرفیت سالن نمایش ،درجه سینما

2- بازدید اعضای کمیسیون بند 2((آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها))از زمین مورد نظر ودر صورت تایید شرایط و موقعیت مکانی زمین معرفی شده پروانه فعالیت مرحله اول صادر می شود.

3- متقاضی پس از طی مراحل فوق موظف است حداکثر ظرف پنج ماه یک دوره کامل از نقشه ها و طرح های اجرایی ساختمان شامل جزئیات ساختمانی ،محاسبات فنی ،نما و تزئینات و دیگر اطلاعات لازم برای طرح در کمیسیون بند 5 آیین نامه ذکر شده را به دبیر خانه اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای تحویل دهد.

4- اعضای کمیسیون بند 5 آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها متشکل از کارشناسان خبره شهرداری ،استانداری،آتش نشانی ،وزارت مسکن ،وزارت ارشاد و نیروی انتظامی نقشه های مذکور را بررسی و در صورت تایید با امضای نقشه ها صورت جلسه ای تنظیم و پروانه مرحله دوم به متقاضی داده می شود

5- اداره کل ارشاد استان یک نسخه از نقشه تایید شده از سوی کمیسیون بند 5 را ممهور به مهر اداره برای صدور پروانه ساختمانی به شهرداری ارسال می کند

6- چنانچه در مدت 8 ماه پس از صدور پروانه مرحله دوم که بعد از تایید نقشه های ساختمانی و اعلام نظر کارشناسی کمیسیون بند 5 صورت می گیرد متقاضی عملیات ساختمانی پروژه مذکور را شروع نکند پروانه مرحله اول و دوم از درجه اعتبار ساقط می شود.

7- پس از پایان عملیات ساختمانی و تکمیل و تجهیز سینما متقاضی باید گواهی شهرداری را مبنی برپایان کار ساختمانی پروژه مذکور را به اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای تحویل تا هماهنگی لازم برای بازدید کمیسیون بند 5 صورت گیرد و در صورت تایید مجوز شروع بکار سالن نمایش صادر شود.

8- اعضای کمیسیون بند 5 از ساختمان سینما بازدید و تجهیزات فنی و ایمنی و اطفای حریق را بررسی می کنند در صورت تطبیق با نقشه های تایید شده قبلی ،رعایت دقیق مقررات و موارد مطروحه در آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها،نبود نقص در تجهیزات ایمنی محل را تایید و سپس سینما را مطابق شرایط اعلام شده در آیین نامه مذکور درجه بندی می کنند اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای صورت جلسه ای تنظیم و یک نسخه نیز به مالک سینما ابلاغ می کند.

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

1- تصویر سند مالکیت زمین مورد نظر یا سند قابل قبول کمیسیون بند دو آیین نامه سالن ها نمایش فیلم و طرز کار آن ها -عکس 3*4

2- کروکی و نقشه 12000 زمین مذکور ممهور به مهر شورای منطقه مربوطه

3- نامه شهرداری و اداره شهرسازی منطقه مبنی بر تعیین نوع کاربری زمین مورد نظر

4- تصویر از همه صفحات شناسنامه

5- تعهد نامه کتبی متقاضی در هامش نقشه یاد شده مبنی بر تغییر ندادن کاربری زمین از ساخت سینما به محلی دیگر

6-- تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی احداث سینما

7- گواهی نداشتن اعتیاد و نداشتن سوء پیشینه کیفری

8- تصویر کارت پایان خدمت

9- تکمیل سه برگ پرسشنامه که در اختیار متقاضی قرار می گیرد .

10- تحویل طرح توجیهی ساخت سینما

 

توضیحات ضروری :