• صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکتها و موسسات تولید فیلم های غیر سینمایی(ویدیویی)

 

 

 

 

 

 

 

فرم درج فرایند انجام خدمت در دستگاه اجرایی


دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

عنوان خدمت: صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکتها و موسسات تولید فیلم های غیر سینمایی(ویدیویی)

هدف از ارائه خدمت : صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکتها و موسسات تولید فیلم های غیر سینمایی(ویدیویی)

دامنه عملکرد(مخاطب) :افراد حقیقی

تعاریف مربوط به خدمت :

شرایط کلی:

شرایط عمومی و اختصاصی متقاضی ( مدیر عامل ) :

- اعتقاد به مبانی دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اسا سی جمهوری اسلامی ایران

- داشتن تابعیت ایرانی

- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته امور سینمایی ( کارگردانی ) یا داشتن مدارک تجربی معادل آن در زمینه های تهیه و ساخت فیلم و برنامه های تلویزیونی و سینمای تجربی

- مدیر عامل باید دست کم 25 ساله باشد .

- داشتن برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکی معتبر

- دارا بودن تجربه و سوابق کاری مفید در امر تولید فیلم ها و برنامه های ویدیویی و تحویل مدارک در این زمینه

- نداشتن اشتهار به سو ا بق سوء ما لی و نداشتن ورشکستگی به تقصیر

- نداشتن سوء پیشینه و نداشتن اعتیاد به تایید مراجع ذی صلاح

- تایید صلاحیت های اخلا قی و فردی متقاضی و محل فعالیت شرکت یا موسسه مورد نظر از لحاظ ترافیکی و انتظامی از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی

- مدیر عامل شرکت یا مو سسه تولید برنا مه های ویدیویی در مقطع دادن درخواست نباید کارمند رسمی شاغل در اداره های دولتی باشد و نیز هم زمان نمی تواند مسئولیت مدیر عاملی دو موسسه تولید برنامه های ویدیویی را داشته باشد .

 

مدت زمان انجام خدمت به طور تقریبی :3 ماه

مراحل شرح اقدامات خدمت :

1-ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی به همراه مدارک مورد نیاز به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

2- بررسی صلاحیت فنی و تخصصی متقاضی از نظر داشتن شرایط لازم(عمومی و اختصاصی) توسط کارشناس مربوطه و در صورت تایید بررسی مدارک ارائه شده توسط متقاضی

3-در صورت داشتن شرایط لازم متقاضی جهت بررسی و صدور برگه های عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه توسط اداره کل به مراجع ذیصلاح معرفی می شود .

4- بررسی صلاحیت های فردی و اخلاقی متقاضی

5- اساسنامه شرکت یا موسسه فیلمسازی مورد نظر توسط کارشناسان ذیربط بررسی و نسخه نهایی و تایید شده آن پس از ممهور شدن به مهر اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای وزارت متبوع طی نامه ای جهت ثبت و انجام مراحل قانونی به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارسال می شود

6- پس از ارائه آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور دال بر ثبت قانونی موسسه یا شرکت فیلمسازی مورد نظر در اداره کل ثبت شرکت ها ،تایید صلاحیت فردی متقاضی ، تایید محل فعالیت شرکت یا موسسه توسط اداره اماکن عمومی و ارائه مستندات فوق توسط متقاضی به اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای ،مجوز فعالیت شرکت یا موسسه فیلمسازی صادر می شود.

 

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمت :

1- تصویر از همه صفحات شنا سنامه متقاضی

2- تکمیل برگه مشخصات فردی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و ذکر سوابق کاری

3- دو قطعه عکس جدید 4*3 از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

4- تصویر برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

5- یک نسخه اسا سنامه شرکت یا موسسه مورد نظر جهت بررسی و کارشناسی و در صورت تایید ارسال به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری برای انجام مراحل قانونی ثبت شرکت یا موسسه مذکور

6- تقاضا نامه تأسیس موسسه یا شرکت به انضمام مدارک مشروحه بالا.

 

توضیحات ضروری :