• صدور پروانه مدیریت سینما

1- عنوان : صدور پروانه مدیریت سینما

2- هدف: صدور پروانه مدیریت سینما

3- دامنه عملکرد: استان کردستان

4- تعاریف :

شرایط کلی

- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

5- مدت زمان انجام کار: 15 روز

6- مراحل و شرح اقدامات :  

7- مدارک مورد نیاز :

7-1-  تقاضای کتبی ما لک سینما مبنی بر صدور کارت مدیریت برای فرد واجد شرایطی که بدین منظور از جا نب او معرفی می شود به انضمام مدارک مشروحه ذیل که باید به دبیرخانه اداره کل تحویل بدهد .

7-2-  تصویر برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکی فرد معرفی شده

7-3-  تصویر آخرین مدرک تحصیلی فرد معرفی شده

7-4-  برگ نداشتن اعتیاد و نداشتن سوء پیشینه

7-5-  شش قطعه عکس برقی جدید 4*3از مدیر سینما

7-6- تایید صلاحیت فردی و اخلاقی مدیر معرفی شده از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی

7-7-  مدارک لازم برای تمدید کارت مدیریت سینما به شرح ذیل:

7-8- تقاضای کتبی ما لک سینما

7-9-  اصل کارت مدیریت سینما صادر شده در قبل

7-10- دو قطعه عکس 4*3 از مدیر