• تکریم هنرمندان پیشکسوت

 

1 ‏. عنوان : تکریم هنرمندان پیشکسوت

2 ‏. هدف :

-  اجرای طرح تکریم از هنرمندان  پیشکسوت یا معاصر

- پاداش ماهیانه ی هنرمندان پیشکسوت بنابه پیشنهاد شورای ارزشیابی هنرمندان و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین خواهد شد که از طریق معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشا د اسلامی پرداخت می شود.

3 ‏. دامنه عملکرد: استا ن کردستان

4 ‏. تعاریف :

‏ هنرمند پیشکسوت : هنرمند پیشکسوت موضوع این آئین نامه به کسی اطلاق می شود که در یکی از حوزه های موسیقی ، نمایش ، شعر ، ادبیات داستانی ، سینما ، معماری ،هنرهای سنتی و تجسمی ، خوشنویسی و صنایع دستی به خلق آثاری ارزشمند اشتهار واشتغال داشته یا دارد .

شرایط کلی :

-         بیش از 35 سال سابقه ی آفرینش هنری

-         - بیش از 60 سال سن

-         در جامعه هنری از حسن شهرت برخوردار و صاحب سبک ویژه ی خویش باشد( مرجع تعیین فرد پیشکسوت شورای ارزشیابی هنرمندان کشور می باشد.)

5. مدت زمان انجام کار :از 3 ماه تا 5 سال

6. مرا حل و شرح اقدامات :

1 ‏. تکمبل مدارک واراثه فرمهای مربوطه توسط متقاضی به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی

2‏. بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه ودر صورت تأیید ، صدور نامه جهت ارسال مدارک به دبیرخانه طرح مربوطه.

3 ‏. بررسی مدارک توسط دبیرخانه طرح تکریم هنرمندان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در صورت تأیید ، اجرای طرح و تخصیص مبلغ مربوطه.

4 . اطلاع به هنرمند توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

7 ‏. مدارک مورد نیاز :

2 ‏. فرم مشخصات هنرمندان فرم ( 3 ) ( پیوست 9 )

3. دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده

4 ‏. تصویراز همه صفحات شناسنامه

5 .تصویر شناسنامه افراد تحت تکفل هنرمند ( همسر ، فرزندان ذکور زیر 18 سال سن و فرزندان اناث غیر متأهل که هیچگونه محل درامدی نداشته باشند)

6 ‏. تصویر آخرین مدرک تحصیلی

7. کپی تقدیرنامه ،تشویق نامه و سایر مستندات مربوط به فعالیتهای هنری.

8. نمونه آثار ، تألیفات یا تصویر آنها

9. اسناد و مدارک لازم جهت اثبات طول زمان فعالیت حرفه ای.