• کارکنان

...................................................سرپرست اداره امور هنری، سینمایی، سمعی و بصری

حمید رضا زری...................................کارشناس مسئول هنرهای تجسمی

بهمن حاج امینی................................کارشناس مسئول موسیقی

...................................................کارشناس امور سینمایی،سمعی و بصری(نماینده صندوق حمایتی هنرمندان،نویسندگان و روزنامه نگاران)