• اعضای هیات نظارت ،هماهنگی و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی،هنری


جلال قلعه شاخانی...................................مدیرکل و رئیس هیات

کامل گلباغی...................................معاون اداری،مالی و قائم مقام هیات

مهدی یوسفی..........................................مدیر حراست و عضو هیات

سامان احمدی...................................رئیس اداره امور فرهنگی،مطبوعات و تبلیغات و مسئول دبیرخانه هیات

خسرو معین افشار ............................سرپرست اداره امور هنری،سمعی و بصری و عضو هیات

صابر محمدی................................. کارشناس برنامه و بودجه و عضو هیات