شفاف سازی

گزارش مالی برنامه های فرهنگی، هنری، قرآنی و رسانه ای در سال 1398

موافقتنامه های مالی

سالنامه آماری فرهنگ و هنر کشور در سال 1397

مجوز های صادر شده حوزه موسیقی